เลื่อนวันสอบ ขยายเวลาสมัครและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

Posted Posted in ข่าว

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษเดือนกันยายน วันที่ 28 กันยายน 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test รอบพิเศษ เดือนมิถุนายน วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Posted Posted in ข่าว

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ […]

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (รอบสุดท้าย)

Posted Posted in ข่าว

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา ศึกษาคู่มือการสอบฯ […]