ข่าว

การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ด้านภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ ปี 2564

 

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษาทุกคน ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบออนไลน์ภายในวันที่กำหนด

เรื่องที่สอบ  แบ่งเป็น 3 พาร์ท จำนวน 120 ข้อ เวลาสอบ 120 นาที

 • Listening 30 ข้อ
 • Reading 60 ข้อ
 • Writing 30 ข้อ

คะแนนเต็ม 120 คะแนน ต้องสอบให้ได้ตั้งแต่ 60 คะแนนเป็นต้นไป นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

กรณีที่สอบไม่ผ่าน  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • ต้องเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษและการทดสอบท้ายบทเรียน
   โดยนักศึกษาต้องเข้าเรียน และทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 50 (60 จาก 120 คะแนน)
  • ชำระเงินที่ฝ่ายการเงินของคณะ 200 บาท ภายในระยะเวลากำหนด เพื่อการสอบรอบใหม่ ในวันและเวลาราชการ โดยคณะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อแจ้งสถาบันภาษา (สถาบันภาษาจะแจ้งกำหนดการสอบอีกครั้ง)

วิธีการเข้าสอบ (ออนไลน์เท่านั้น)
ให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็ปไซต์ที่กำหนดในตารางรายชื่อ  เมื่อเข้าไปในเว็ปไซต์ระบบ TMS  (ศึกษาเพิ่มเติมคู่มือการเข้าสอบระบบ TMS) แล้วใส่ user และ password  มีรูปแบบดังนี้

 • Username : รหัสนักศึกษา
 • Password  รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านที่นักศึกษาเปลี่ยนแปลงล่าสุด)

รายชื่อนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ