การสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

เกณฑ์คะแนน RMUTP English Proficiency Test
ประกาศ อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

รายละเอียดในการสอบ RMUTP English Proficiency Test
การสอบประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทักษะละ 30 คะแนน รวมทั้งหมด 120 คะแนน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

ตัวอย่างข้อสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ(รอบปกติ)

การสมัครสอบใช้สอบได้ในรอบที่ระบุเท่านั้น

1. ผู้สมัครเลือกรอบสอบและกรอกข้อมูลในระบบสมัครให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด”ยืนยัน”
2. เมื่อกด”ยืนยัน”เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถปริ๊นใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
3. ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมบัตรประชาชน passport ใบขับขี่หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง มายืนยันตัวตนในวันสอบ
4. วันสอบสามารถดูได้จากปฏิทินกำหนดการสอบฯ ของเว็บไซต์สถาบันภาษา มทร.พระนคร หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6653777 ต่อ 6056
5. สถานที่สอบ คือ สถาบันภาษา มทร.พระนคร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
6. เวลาสอบ ตรวจสอบจากรอบที่เปิดการรับสมัคร
ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบขาดสอบหรือมาไม่ทัน งดให้บริการสอบและไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

ขั้นตอนการสมัครสอบ(รอบพิเศษ)

การสมัครสอบใช้สอบได้ในรอบที่ระบุเท่านั้น

1.โทรนัดหมาย วันและเวลาในการสอบได้ที่เบอร์ 02-6653777 ต่อ 6056
2. ผู้สมัครเลือกรอบสอบที่นัดหมายและกรอกข้อมูลในระบบสมัครให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด”ยืนยัน”
3. เมื่อกด”ยืนยัน”เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถปริ๊นใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
4. ผู้สมัครนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมบัตรประชาชน passport ใบขับขี่หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง มายืนยันตัวตนในวันสอบ
5. สถานที่สอบ คือ สถาบันภาษา มทร.พระนคร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
6. เวลาสอบ คือ เวลาที่โทรนัดหมาย
ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบขาดสอบหรือมาไม่ทัน งดให้บริการสอบและไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

การรับผลคะแนน RMUTP English Proficiency Test แบบอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มใช้ตั้งแต่รอบเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป