บุคลากรสถาบันภาษา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาดร.วราพร ทองจีน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษาดร.นฤมล พัวไพบูลย์
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษานายนิสิต คำพิกุล
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
อาจารย์ สถาบันภาษาดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
อาจารย์ สถาบันภาษา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษาMr. James Perry
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษานายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอัสนี อากรนิธิ์<br><strong>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายอัสนี อากรนิธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Language Instituteนางสาวอริสรา วัฒนภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป