บุคลากรสถาบันภาษา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาดร.วราพร ทองจีน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษานายนิสิต คำพิกุล
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษานางสาวมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษาMr. James Perry
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษานางสาวศิริมา กองสำลี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Language Instituteนางสาวอริสรา วัฒนภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Language Instituteนางสาวญาณินท์ ตันติสังวรากูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป