หลักสูตรภาษาของสถาบันภาษา

ประเภท/ชื่อหลักสูตร

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน/และของมหาวิทยาลัย

7. หลักสูตรเพื่อส่งเสริมนักวิจัย

ลักษณะการเรียนการสอน: สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ชาวไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

วัน: เสาร์ หรืออาทิตย์                                                         เวลา: 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.00-16.00 น.
วัน: จันทร์ - ศุกร์                                                                 เวลา: 17.00 - 19.00 น.

จำนวน: 15 - 30 ชั่วโมง