KM สถาบันภาษา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ปี 2563คณะกรรมการ

แผนจัดการความรู้
แผนจัดการความรู้ปี 2563ทะเบียนความรู้
ทะเบียนความรู้ปี 2563คลังความรู้

กิจกรรม CoP

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ปี 2564คณะกรรมการ

แผนจัดการความรู้
แผนจัดการความรู้ปี 2564ทะเบียนความรู้
ทะเบียนความรู้ปี 2564คลังความรู้

กิจกรรม CoP
กิจกรรม ปี 2564