KM สถาบันภาษา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ปี 2563คณะกรรมการ

แผนจัดการความรู้
แผนจัดการความรู้ปี 2563ทะเบียนความรู้
ทะเบียนความรู้ปี 2563คลังความรู้

กิจกรรม CoP

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ปี 2564คณะกรรมการ

แผนจัดการความรู้
แผนจัดการความรู้ปี 2564ทะเบียนความรู้
ทะเบียนความรู้ปี 2564คลังความรู้
คลังความรู้ปี 2564

กิจกรรม CoP

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างและแสวงหาความรู้/64
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างและแสวงหาความรู้/64

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ปี 2565คณะกรรมการ

แผนจัดการความรู้
แผนจัดการความรู้ปี 2565ทะเบียนความรู้
ทะเบียนความรู้ปี 2565คลังความรู้

กิจกรรม CoP
กิจกรรม ปี 2565

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างและแสวงหาความรู้/65
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างและแสวงหาความรู้/65