ข่าว

แบบสอบถามความต้องการในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

สถาบันภาษาได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อจัดโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/CyUktdWkpi2rTEJ8A หรือ QR Code ด้านล่าง

สแกนเพื่อตอบแบบสอบถาม