กิจกรรม

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร…ฟรี!!

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

เริ่มเรียนวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2563 (เรียน 7 วัน วันละ 3 ชั่วโมง)
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

อบรมโดย Mr. James Perry & Mr. Gary Gray

สนใจโปรดติดต่อหน่วยงานของท่านเพื่อกรอกแบบฟอร์มและให้หน่วยงานของท่านส่งกลับมายังสถาบันภาษาภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

รับเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวน 30 ท่าน