กิจกรรม

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
Intensive English for Work

ระยะเวลาเรียน 15 ชั่วโมง เรียน 15 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) จำนวน 5 ครั้ง
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

อบรมโดย ทีมงานสถาบันภาษา

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษา มทร.พระนคร 0 - 2665 - 3777 ต่อ 8321 และ 6056