ข่าว

เลื่อนวันสอบ ขยายเวลาสมัครและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 นั้น
ในการนี้สถาบันภาษา ขอเลื่อนการสอบ RMUTP English Proficiency Test จากวันที่ 11 มกราคม 2565 เป็น 18 มกราคม 2565 (ขยายเวลารับสมัครสอบถึงวันที่ 13 มกราคม 2565) และผู้เข้าสอบต้องมีผลการตรวจ ATK อายุไม่เกิน 12 ชั่วโมง มาแสดงก่อนเข้าสอบ (พร้อมนำภาพถ่ายผลการตรวจ ที่ระบุชื่อ วันที่และเวลาในการตรวจมาแสดง ณ วันทีสอบ)