ข่าว

สถาบันภาษางดให้บริการในระหว่างวันที่ 3 – 20 พฤษภาคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สถาบันภาษามีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการในระหว่างวันที่
3 – 20 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 8)
สำหรับบุคคลที่สมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น
ทางสถาบันภาษาจะขอนัดหมายวันและเวลาสอบอีกครั้งหนึ่ง

ระหว่างนี้หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 02 665 3777 ต่อ 8322