ข่าว

รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ปีการศึกษา 2563

*นักศึกษาปีที่ 1 ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 และได้รับการบันทึกระดับคะแนน A ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน

**นักศึกษาปีที่ 1 ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 และได้รับการบันทึกระดับคะแนน A ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน

ตรวจสอบการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้จากประกาศตามลิงค์ดังต่อไปนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

***ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาที่สถาบันภาษากำหนดไว้เท่านั้น

ขั้นตอนการตรวจสอบเลขที่นั่ง

  1. นักศึกษาตรวจสอบคณะ สาขา วันที่สอบ และ แถว จากตารางด้านล่าง
  2. เลือกวันสอบที่ sheet ด้านล่างของตาราง Google spreadsheet
  3. กด Ctrl+F ในหน้าเว็บไซต์ ของคอมพิวเตอร์ หรือ "ค้นหาในหน้าเว็บ" สำหรับ app Google Chrome ในมือถือทั้ง IOS และ Android
  4. ใส่ชื่อ หรือ รหัสนักศึกษาในช่องค้นหา และดูเลขที่นั่งจากตาราง

รายละเอียดการสอบ

  1. นักศึกษารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อตรวจคัดกรองตามนโยบายสาธารณะสุข
  2. นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัย และนำบัตรประชาชน ดินสอความเข้ม 2B ขึ้นไป ยางลบ และปากกา เข้าสอบ
  3. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา
  4. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบสายได้ไม่เกิน 15 นาที กลังจากเริ่มการสอบ
  5. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

ตารางวันสอบพร้อมเลขที่นั่ง