หน้าแรก สถาบันภาษา

ข่าว

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมิถุนายน วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนเมษายน วันที่ 10 เมษายน 2561

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2561

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 6 มีนาคม 2561

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมกราคม