แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมกราคม

เรียนผู้เข้าสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนมกราคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียนให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ

ประกาศย้ายสำนักงานสถาบันภาษา

เนื่องด้วยสถาบันภาษาปัจจุบันตั้งอยู่ ณ สำนักงานชั่วคราว ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี จะย้ายสำนักงานไปที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 (อาคารใหม่สีเหลืองทอง) ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งทำให้อาจไม่สามารถติดต่องานได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีนโยบายใช้โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2/2558 นั้น ศูนย์ภาษาจึงขอให้ทุกคณะ ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาเพื่อรับทราบดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติและสมทบทุกคนต้องใช้สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) ในการเรียนภาษาอังกฤษ 2 ในภาคการเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทียบโอนและหลักสูตรต่อเนื่องขอให้ทางคณะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทั้งนี้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) มีจำนวนจำกัดจึงจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ส่งรายชื่อก่อน โดยส่งรายชื่อมาให้กับ ศูนย์ภาษาภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นไฟล์ Continue Reading →

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการ “การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว มทร.พระนครจึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อจักได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปวางแผนดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ) แบบสำรวจความต้องการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ Intention to study International Program Survey ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศึกษาดูงานและประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Curtin University วันที่ 25 เมษายน Continue Reading →