กิจกรรมข่าว

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร

เรียน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  9 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์เทเวศร์ 
สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

สนใจสามารถให้หน่วยงานที่สังกัดส่งรายชื่อมายังสถาบันภาษาได้ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563