หลักสูตรที่เปิดสอน

 

1. Basic English   (ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง

การพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะในระดับพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงความรู้ในการใช้ตัวอักษร สรรพนาม ตัวเลข วัน วันที่ การใช้เอกพจน์และพหูพจน์ การทักทาย การสอบถาม และการให้ข้อมูล งาน อาหาร และวันหยุด

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          วันอังคาร,วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น

วัน/วันที่ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
วันอังคารที่ 21,28 4,18,25 2,9,16
วันพฤหัสบดีที่ 23,30 20,27 4,11,18

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ 

 

2. Basic Grammar (ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยการสอนไวยากรณ์สำหรับการสื่อสาร เรียน ชนิดของคำทางไวยากรณ์ ชนิดของไวยากรณ์ (tenses) ชนิดของ ประโยค และอนุประโยค

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          วันอังคาร,วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น

วัน/วันที่ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
วันอังคารที่ 21,28 4,18,25 2,9,16
วันพฤหัสบดีที่ 23,30 20,27 4,11,18

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ 

 

3. English for Communication (ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร) 30 ชั่วโมง

การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งรวมถึง การทักทาย การแนะนำ ตัวเอง การร้องขอ การเสนอแนะ การให้คำแนะนำ การถามและการบอกทิศทาง อธิบายลักษณะ และอธิบายสิ่งของ

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          วันอังคาร,วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น

วัน/วันที่ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
วันอังคารที่ 21,28 4,18,25 2,9,16
วันพฤหัสบดีที่ 23,30 20,27 4,11,18

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ

 

4. English for Hospital Staff (ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์) 30 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลางขึ้นไป และมีความจำเป็นในการใช้ภาษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล การพยาบาล และการบริการสาธารณสุข  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์นี้ ประกอบด้วยบทเรียนในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ งานเอกสารและธุรการ การดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยใน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ห้องคลอด ศัลยกรรมตกแต่ง ผิวหนัง กายภาพบำบัด หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์นี้จะเน้นการใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย และการสื่อสารกับญาติของผู้ป่วย มีการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน และการประเมินผลเมื่อเรียนจบ จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          มีนาคม – พฤษภาคม

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ

 

5. English for Tourism and Hospitality (ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว) 30 ชั่วโมง          

หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ เป็นการเรียนรู้เมื่อต้องออกเดินทางไปต่างประเทศหรือในประเทศ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย การติดต่อห้องพัก ร้านอาหาร ซื้อของแหล่งท่องเที่ยว และโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษนับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเรียนเกี่ยวกับด้าน การออกเสียง (Pronunciation) บทสนทนาทั่วไป (Basic Conversation) การจอง (Reservation) สนามบิน (Airport) โรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) ท่องเที่ยว (Sight-seeing) การเดินทาง (Travelling) ซื้อของ (Shopping) เหตุฉุกเฉิน (Emergency)  สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนและทั่วโลก

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          มีนาคม – พฤษภาคม

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ

 

6. English for Business (ภาษาอังกฤษสำหรับโลกธุรกิจ)  30 ชั่วโมง         

หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้เป็นการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำงานผ่านหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจจากโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยการฝึกฝนการสนทนาและการออกเสียงภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การต้อนรับลูกค้าต่างชาติ การสนทนาเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์ การทำกิจกรรมบทบาทสมมติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงาน เช่น การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ และการประชุมทีม เป็นต้น พัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอผลงาน และเทคนิคการต่อรอง

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          มีนาคม – พฤษภาคม

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ

 

7. English for Students (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียน)  30 ชั่วโมง         

หลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้ฝึกฝนทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วด้วยการเรียนรู้วิธีการต่างๆ และทำให้การฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาง่ายขึ้นเสริมสร้างทักษะการเขียนให้ถูกต้องเพื่อการใช้งานในสถานการณ์จริง ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกหลัก เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นและพร้อมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย  พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ พร้อมนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสอบและการเรียนที่โรงเรียน

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันเวลาที่สอน          มีนาคม – พฤษภาคม

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ

 

8. English for Work and Life (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน) 30 ชั่วโมง          

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน เน้นการฝึกทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการพูดที่จำเป็นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เช่น การเรียน การทำงาน การเดินทางไปต่างประเทศ และพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          วันอังคาร,วันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น

อาจารย์ผู้สอน         ชาวต่างชาติ

 

9. English for Standardized Tests (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบมาตราฐาน) 30 ชั่วโมง          

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบมาตราฐาน เน้นการทบทวนทักษะทั้งสี่เพื่อยกระดับความสามารถในภาษาอังกฤษ การทบทวนไวยากรณ์ เนื้อหาแบบทดสอบ รูปแบบการทดสอบ ใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการทำแบบทดสอบ (สำหรับการทดสอบมาตราฐาน เช่น TOEFL, IELT, TOEIC, RMUTP และอื่นๆ)

ค่าอบรมพร้อมเอกสาร          3,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้ที่สนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา

วันเวลาที่สอน          มีนาคม – พฤษภาคม

อาจารย์ผู้สอน         อ.ธิดารัตน์  นาคเกี้ยว

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง : ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

2. สามารถสอบถามได้ที่  li@rmutp.ac.th

โทรศัพท์: 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6056 – 8

 

ข้อแนะนำในการสมัคร

1. ผู้สมัครโปรดเลือกหลักสูตร และรอบเวลาการเรียนที่ท่านสนใจและสะดวกที่สุด

เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถรับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้

2. เนื่องจากชั้นเรียนแต่ละหลักสูตร จำกัดจำนวนผู้เรียน ดังนั้นหากสนใจอบรมหลักสูตรใด โปรดสมัครและชำระเงินล่วงหน้าเพื่อประกันที่นั่งของท่าน

3. ก่อนวันเปิดการอบรมทุกครั้ง ขอความกรุณาผู้เข้าอบรมให้เข้าตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัน เวลา และวิชาที่จะเปิดอบรมจากเวปไซต์สถาบันภาษา

พิเศษ

มาสมัคร 4 คน จ่าย 3 คน (คนที่ 4 ชำระเพียงแค่ค่าถ่ายเอกสารเท่านั้น)!!

หมายเหตุ *วันเวลาและหลักสูตรในการเปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*