ข่าว

การส่งใบสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

เนื่องด้วยสถาบันภาษามีภารกิจจัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 และ 13 - 17 กรกฏาคม 2563
ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่รับใบสมัครสอบ หากท่านชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โปรดระบุวันสอบมุมบนขวาของใบสมัครให้ชัดเจนและนำไปใส่ในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้บริเวณหน้าสถาบันภาษาหรือนำส่งในวันทำการอื่น (สำหรับรอบการสอบวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 สามารถนำส่งได้ในวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2563)

สถาบันภาษาจะตรวจสอบสิทธิ์การสอบจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่กองคลังออกให้ โปรดนำมาแสดงในวันสอบ