กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา

สนใจสมัครได้ที่
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6056,6058

เรียน 15 ชั่วโมง   สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ

   รับสมัคร รอบละ 30 คน เท่านั้น!!

ทั้งนี้มี 2 รอบ ให้เลือกเรียน

•   รอบที่ 1  28 ต.ค. 62 – 1 พ.ย. 62
•   
รอบที่ 2   4 – 8 พ.ย. 62

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 22 ต.ค. 62
*ทั้งนี้วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*