ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ที่เกี่ยวกับสถาบันภาษา
ประกาศ การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี
ประกาศ อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ