กิจกรรมข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตราฐานสำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไป


ขอเรียนเชิญบุคคลากรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตราฐานสำหรับบุคคลากรและบุคคลทั่วไป
มีค่าสมัครเพียง 2,000 บาท เรียน 20 ชั่วโมง
โดยมีรายละเอียดการเรียนดังต่อไปนี้

ครั้งที่ วันที่เวลาเนื้อหาอาจารย์
1วันที่ 19 สิงหาคม 256216.30 – 20.30 น.Speaking skills
Listening skills
Mr. Gary Edward Gray
2วันที่ 20 สิงหาคม 256216.30 – 20.30 น.
3วันที่ 21 สิงหาคม 256216.30 – 18.30 น.
3วันที่ 21 สิงหาคม 256218.30 – 20.30 น.Reading skills
Writing Skills
ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
4วันที่ 22 สิงหาคม 256216.30 – 20.30 น.
5วันที่ 23 สิงหาคม 256216.30 – 20.30 น.