กิจกรรมข่าว

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมสถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
โดยสามารถส่งชื่อเข้าร่วมได้ที่อีเมล [email protected] หรือลงชื่อที่สถาบันภาษา