กิจกรรมข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

เรียน 15 ชั่วโมง เรื่อมวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

สนใจสามารถสแกน QR Code พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

โครงการนี้รับจำนวนจำกัด สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์
หากผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดอาจพิจารณาไม่เปิดโครงการฯ