กิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษา

ระหว่างวันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอบรมสถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
โดยสามารถส่งชื่อเข้าร่วมได้ที่อีเมล li@rmutp.ac.th หรือลงชื่อที่สถาบันภาษา

สามารถดูรายละเอียดวันและเวลาเรียนได้ดังรูป