ข่าว

ประกาศย้ายสำนักงานสถาบันภาษา

เนื่องด้วยสถาบันภาษาปัจจุบันตั้งอยู่ ณ สำนักงานชั่วคราว ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี จะย้ายสำนักงานไปที่
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 (อาคารใหม่สีเหลืองทอง) ในวันที่ 28 กันยายน 2560
ซึ่งทำให้อาจไม่สามารถติดต่องานได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก