ข่าว

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม

*หากนักศึกษามีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test ตั้งแต่ 70 คะแนนเป็นต้นไป จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1

**และในกรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนสอบ RMUTP English Proficiency Test ตั้งแต่ 90 คะแนนเป็นต้นไป จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 และรายวิชาภาษาอังกฤษ 2

นอกจากนี้หากนักศึกษามีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่นๆ ให้นักศึกษาตรวจสอบการเทียบโอนคะแนนได้จากประกาศดังลิงค์ดังต่อไปนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี

***ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษได้โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาที่สถาบันภาษากำหนดไว้เท่านั้น