กำหนดการสอบและแนวข้อสอบ RMUTP English Proficiency Test

เริ่มใช้ตั้งแต่รอบเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ใบสมัครสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test
เกณฑ์คะแนน RMUTP English Proficiency Test
ประกาศ อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

รายละเอียดในการสอบ RMUTP English Proficiency Test
การสอบประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทักษะละ 30 คะแนน รวมทั้งหมด 120 คะแนน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

ตัวอย่างข้อสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ (รอบปกติ คือ ทุกวันอังคารที่ 2 ของแต่ละเดือน*)
1. ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารที่สถาบันภาษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันภาษา หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันภาษา
2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และส่งใบสมัครที่สถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ โดยต้องชำระเงินค่าสมัครภายในเวลา 15.30 น. ก่อนวันสอบ 2 วันทำการ (ตัวอย่าง สอบวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. )
3. ผู้สมัครนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประชาชน หรือ passport หรือ ใบขับขี่หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุมาในวันสอบ
4. วันสอบสามารถดูได้จากปฏิทินกำหนดการสอบฯ ของเว็บไซต์สถาบันภาษา มทร.พระนคร หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6653777 ต่อ 6056
5. สถานที่สอบ คือ สถาบันภาษา มทร.พระนคร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
6. เวลาสอบ คือ เวลา 8.30น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบขาดสอบหรือมาไม่ทัน งดให้บริการสอบและไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

ขั้นตอนการสมัครสอบ RMUTP ENGLISH PROFICIENCY TEST (รอบพิเศษ*)
1.โทรนัดหมาย วันและเวลาในการสอบได้ที่เบอร์ 02-6653777 ต่อ 6056

2.ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารที่สถาบันภาษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันภาษา หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันภาษา

3.ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,500 บาท ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และส่งใบสมัครที่สถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ โดยต้องชำระเงินค่าสมัครภายในเวลา 15.30 น. ก่อนวันสอบ 1 วันทำการ (ตัวอย่าง สอบวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. )

4.ผู้สมัครนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประชาชน หรือ passport หรือ ใบขับขี่หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุมาในวันสอบ

5.สถานที่สอบ คือ สถาบันภาษา มทร.พระนคร ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

6.เวลาสอบ คือ ในเวลาราชการเท่านั้น

หมายเหตุ

*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*