กำหนดการสอบ RMUTP English Proficiency Test และรายละเอียดการสอบประจำเดือน

รายละเอียดในการสอบ
การสอบมี 4 ส่วน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยที่ ฟัง อ่าน เขียน จะเป็นข้อสอบปรนัย 90 ข้อ 90 นาที 90 คะแนน ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ
และสอบพูด กับ ผอ.สถาบันภาษา 30 คะแนน รวม 120 คะแนน

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำใบสมัครใส่ชั้นที่จัดเตรียมไว้ให้ ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. ก่อนวันสอบ 1 วันทำการ
3.ผู้สมัครนำใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประชาชนมาในวันสอบ
4.วันสอบสามารถดูได้จากปฏิทินด้านบน หรือ สอบถามได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
5.สถานที่สอบ ณ ห้องสอบชั่วคราว สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 น. เพื่อนัดหมายการสอบพูดก่อน
6.เวลาสอบเริ่มหลังจากการสอบพูดรอบเช้า
ใบสมัครสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test
เกณฑ์คะแนน RMUTP English Proficiency Test