กำหนดการสอบ RMUTP English Proficiency Test และรายละเอียดการสอบประจำเดือน

ใบสมัครสอบภาษาอังกฤษ RMUTP English Proficiency Test
เกณฑ์คะแนน RMUTP English Proficiency Test

รายละเอียดในการสอบ
การสอบมี 4 ส่วน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยที่ ฟัง อ่าน เขียน จะเป็นข้อสอบปรนัย 90 ข้อ 90 นาที 90 คะแนน ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ
และสอบพูด กับ ผอ.สถาบันภาษา 30 คะแนน รวม 120 คะแนน

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำใบสมัครมาส่งที่สถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. ก่อนวันสอบ 2 วันทำการ (ตัวอย่างเช่น สอบวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 สามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. ) ถ้าสมัครหลังจากนั้นให้สอบในการสอบครั้งถัดไป
3.ผู้สมัครนำใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประชาชนมาในวันสอบ
4.วันสอบสามารถดูได้จากปฏิทินด้านบน หรือ สอบถามได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
5.สถานที่สอบ ณ สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 น. เพื่อนัดหมายการสอบพูดก่อน
6.เวลาสอบข้อเขียนเริ่มหลังจากการสอบพูดขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าสอบ หากท่านมาสอบหลังจากการสอบพูดเสร็จสิ้นท่านจะหมดสิทธิ์สอบในรอบนั้น