ข่าว

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนธันวาคม วันที่ 14 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เนื่องจาก ตามหนังสือการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้นัดหมายการรับผลสอบเพื่อแจ้งชื่อผู้เข้ารับผลสอบแก่มหาวิทยาลัย ได้ที่ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6056

ขณะนี้สถาบันภาษามีกำหนดเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564
สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียน(EMS)ให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ