ข่าว

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา
 2. ศึกษาคู่มือการสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ คู่มือการสอบภาษาอังกฤษ
 3. ตรวจสอบ Username และ Password ที่ใช้ในการสอบ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการสอบ
 4. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 5. เตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตนสำหรับเข้าสอบในระบบ Google Meet โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
 6. การยืนยันตัวตนในระบบ Google Meet นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ก่อนเข้าระบบ Google Meet และเปิดไมค์เมื่อผู้คุมสอบเรียกชื่อ
  ให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนตามข้อ 5 และปิดไมค์เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จ
  และรอผู้คุมสอบแจ้ง Link สำหรับการสอบให้นักศึกษา
 7. นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ตลอดระยะเวลาการสอบ และออกจากระบบ Google Meet เมื่อทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่เข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการสอบได้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ 1) และวิชาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 2) ตามปกติเท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาและห้องสอบในระบบ Google Meet

รายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายชื่อนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รายชื่อนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

*รายชื่อจากข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564*

หากนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในเอกสารข้างต้น จะมีรายชื่อสอบในรอบถัดไปในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2564