ข่าว

แจ้งรับผลสอบ RMUTP English Proficiency Test เดือนพฤษภาคม วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ที่แจ้งจะรับผลสอบเอง สามารถเข้ามารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
เนื่องจาก ตามหนังสือการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)
ได้ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงขอให้นัดหมายการรับผลสอบเพื่อแจ้งชื่อผู้เข้ารับผลสอบแก่มหาวิทยาลัย ได้ที่ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6056
สำหรับผู้ที่แจ้งให้ส่งทางไปรษณีย์ ทางสถาบันภาษาได้ดำเนินการส่งลงทะเบียน(EMS)ให้แล้ว และจะได้รับภายในเวลา 2-3 วันทำการ