ติดต่อเรา

ที่อยู่ : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 5
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6056-8
อีเมล : lc.rmutp@gmail.com