วิสัยทัศน์และแผน

ปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์:
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ:

 1. ดำเนินการจัดการความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์:

 1. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ยั่งยืน
 2. ให้เป็นแหล่งการศึกษาเป็นที่ยอมรับด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการตามมาตราฐานสากล เป็นที่พึ่งของสังคมทั้งในและต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างแรงบัลดาลใจในการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธ์สู่ระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์และมีศักยาภาพในการสร้างอาชีพที่สามารถแข่งขันได้

นโยบาย:

 1. เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานนำการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานในมหาวิทยาลัย
 2. นำการจัดการความรู้มาพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการบริหารจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย:จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์:

 1. จัดโครงสร้างการดำเนินงานของการบริหารจัดการความรู้
 2. เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกพัธกิจ
 3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
 6. ติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้พัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและยกมาตราฐานสู่ระดับสากล

มาตราการ:

 1. ทบทวนกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมาดำเนินการ
 2. ทบทวนมาตราการของแต่ละกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินการ / ปฏิบัติการ
 3. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและนำไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติจริง
 4. มีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ บริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์การของมหาวิทยาลัยและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. มีการติดตามส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ