แบบสอบถามความต้องการในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าว

สถาบันภาษาได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อจัดโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/CyUktdWkpi2rTEJ8A หรือ QR […]

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าว

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 […]

SPEEXX LOGO

ประชาสัมพันธ์สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีนโยบายใช้โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]