SPEEXX LOGO

ประชาสัมพันธ์สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีนโยบายใช้โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]