SPEEXX LOGO

ประชาสัมพันธ์สื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีนโยบายใช้โปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning) สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

International Program Survey

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการ “การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ”

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, […]