บุคลากรสถาบันภาษา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาดร.วราพร ทองจีน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
อาจารย์ สถาบันภาษาดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
อาจารย์ สถาบันภาษา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษาMr. James Perry
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สถาบันภาษา
อาจารย์ สถาบันภาษานางสาวนฤมล พัวไพบูลย์
อาจารย์ สถาบันภาษา
อาจารย์ สถาบันภาษานายนิสิต คำพิกุล
อาจารย์ สถาบันภาษา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษานางสาวศิริมา กองสำลี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา
นายอัสนี อากรนิธิ์<br><strong>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายอัสนี อากรนิธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pichade.hนายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Language Instituteนางสาวอริสรา วัฒนภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป