ข่าว

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐานเฉพาะกลุ่ม
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันภาษา ห้อง 501
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์