ข่าว

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.