ข่าว

โครงการ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม ที่ 1 ศึกษาดูงานและอบรมบุคลากรเพื่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2561

การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

โดย อาจารย์ ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์ วิทยากรจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การบรรยายหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายใน”

โดย    ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ พรหมมา วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรม กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศึกษาดูงานของ สถาบันนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เยี่ยมชมศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเดินทางกลับ