ข่าว

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการ “การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว มทร.พระนครจึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อจักได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปวางแผนดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)

แบบสำรวจความต้องการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
Intention to study International Program Survey

ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศึกษาดูงานและประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Curtin University วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557
sl_inter
Prof. Deborah Perry, Vice Chancellor, Curtin University ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร