กิจกรรม

เชิญชวนนักศึกษาที่เรียนวิชา English 2 เข้าฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx

SPEEXX_Large copy delete word

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดซื้อโปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)
มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
โดย บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด จะดำเนินการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx ให้กับนักศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเข้าอบรมนศ.