กิจกรรม

แจ้งรายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone

ศูนย์ภาษาขอแจ้งรายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

109_Page_02
109_Page_03
109_Page_04
109_Page_05
109_Page_06
109_Page_07
109_Page_08
109_Page_09

109_Page_10

109_Page_11

109_Page_12

109_Page_13